علت و درمان درد جلوی زانو

علت و درمان درد جلوی زانو

نویسنده : دکتر محمد باقری
۱۳۹۸/۰۳/۲۰
0 نظرات

درد زانو یکی از شایعترین دردهایی است که مردم به خاطر آن به پزشک مراجعه میکنند.
درد زانو علل متفاوتی دارد و تنها بعد از تشخیص علت دقیق بوجود آورنده آن است که میتوان آن را درمان کرد.
.
شایعترین علل درد جلوی زانو عبارتند از:
.
کندرومالاسی کشکک
.
تاندنیت کشکک
.
تاندنیت عضله چهارسر
.
بورسیت جلوی کشکک
.
بورسیت پس آنسرینوس
.
شکستگی زانو
.
رگ به رگ شدن زانو یا آسیب لیگامان جانبی
.
آسیب لیگامان متقاطع یا رباط صلیبی زانو
.
پارگی تاندون
.
آسیب منیسک
.
دررفتگی زانو
.
دررفتگی کشکک
.
عفونت
.